Digitální teploměr s ATmega8

Další jednoduché zapojení určené pro náš kroužek mládeže, tentokrát jednoduchého teploměru s ATmega8 a čidlem teploty DS18B20. Najdete zde kompletní popis programu a zapojení včetně plošného spoje.

Pro správnou funkci teploměru je zapotřebí naprogramovat pojistky mikroprocesoru (fuses). Pojistkami nastavíte, aby mikroprocesor použil jako hodinový signál interní 8 MHz oscilátor, jinak by běžěl na standardní frekvenci 1 MHz a nefungovalo by správně zobrazování teploty. Naše doporučené hodnoty pojistek jsou: hfuse=D9, lfuse=04.

Schéma

Schéma

Plošný spoj

Plošný spoj

Zdrojové soubory

Schéma: eagle, PDF Plošný spoj: eagle, PDF 1:1

Celý projekt: ZIP, TAR.GZ

Projekt na GitLabu digitalni-teplomer-s-atmega8.git

Aktuální zdrojový kód naleznete na našem GitLabu, kde také naleznete přeložený zdojový kód do formátu HEX.

Deska byla vyrobena metodou nažehlením tonneru.

Seznam součástek:

Označení Hodnota Datasheet Odkaz do obchodu
R1 - R8 330 Ω
R9 10 kΩ
R10 4.7 kΩ
C1, C2 100 µF
C3 100 nF
IC1 7805 (TO220) LM7805.pdf tme.eu
IC2 ATmega8A-PU ATmega8a.pdf tme.eu
IC3 DS18B20 DS18B20.pdf tme.eu
D1 LED displej CA56-12SRWA.pdf tme.eu
D2 zenerova dioda 5V6 BZX55C5V6.pdf tme.eu

Fotky

Digitální teploměr Digitální teploměr Digitální teploměr Zapojení DS18B20

Zdrojový kód

Jen hlavní soubor digitalni_teplomer.c, pokud si chcete projekt zkompilovat sami, stáhněte si celý projekt se všemi soubory.

#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>

#include "ds18b20_1.h"
#include "macros.h"

//Definice pozic segmentů na pinech portu
#define _s_A  PD2
#define _s_B  PD0
#define _s_C  PD6
#define _s_D  PD4
#define _s_E  PD3
#define _s_F  PD1
#define _s_G  PD7
#define _s_dot PD5

const unsigned char segs[] = //Definice číslic na 7segmentové displeji
{
  _BV(_s_A) | _BV(_s_B) | _BV(_s_C) | _BV(_s_D) | _BV(_s_E) | _BV(_s_F),       //0
  _BV(_s_B) | _BV(_s_C),                               //1
  _BV(_s_A) | _BV(_s_B) | _BV(_s_D) | _BV(_s_E) | _BV(_s_G),             //2
  _BV(_s_A) | _BV(_s_B) | _BV(_s_C) | _BV(_s_D) | _BV(_s_G),             //3
  _BV(_s_B) | _BV(_s_C) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G),                   //4
  _BV(_s_A) | _BV(_s_C) | _BV(_s_D) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G),             //5
  _BV(_s_A) | _BV(_s_C) | _BV(_s_D) | _BV(_s_E) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G),       //6
  _BV(_s_A) | _BV(_s_B) | _BV(_s_C),                         //7
  _BV(_s_A) | _BV(_s_B) | _BV(_s_C) | _BV(_s_D) | _BV(_s_E) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G), //8
  _BV(_s_A) | _BV(_s_B) | _BV(_s_C) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G),             //9
  _BV(_s_G)                                      //mínus
};

const unsigned char err[] = //Chyba
{
  0,                             //mezera
  _BV(_s_A) | _BV(_s_D) | _BV(_s_E) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G), //E
  _BV(_s_E) | _BV(_s_G),                   //r
  _BV(_s_E) | _BV(_s_G)                    //r
};

volatile int temp; //Proměnná pro teplotu

//V tomto přerušení se zobrazuje na despleji
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
{
  static int temp_1=0;
  static unsigned char disp=0;
  unsigned char dec;


  disp++;
  if(disp>3) disp=0;     //cyklicky 0 - 4 (sedmisegmentovka)

  PORTD=0xff;         //vypnout segmenty
  PORTC=0b00100000>>disp;   //přepnout na danou sedmisegmentovku

  if (temp==0x5fff)  //pokud je chyba čidla
  {
    PORTD=(~err[disp]);  //vypsání znaku chyby
  }

  else //pokud není chyba čidla
  {
    switch(disp)
    {
      case 0://1.cifra - znam�nko
          if (temp>>15) //pokud je nejvyšší bit 1 (záporné číslo)
          {
            temp_1=temp*(-1);  //převedení záporné teploty na kladnou
            PORTD=(~segs[10]);  //zobrazení mínus
          }
          else temp_1=temp/16;    //převedení kladné teploty
        break;

      case 1://2.cifra - desítky
          dec = temp_1 / 10;

          if(dec>0) PORTD=(~segs[dec]);//zobrazit desítky
        break;

      case 2://3.cifra - jednotky
          PORTD=(~segs[temp_1 % 10]) & ~_BV(_s_dot); //zobrazit jednotky a desetinnou tečku
        break;

      case 3://4.cifra - desetiny
          PORTD = (~segs[((temp % 16)*625)/1000]); //zobrazit desetiny
        break;
    }//switch(disp)
  }//else (temp==0x5fff)
}//ISR(TIMER1_COMPA_vect)


int main(void)
{
  DDRD = 0xFF;    //výstupy - segmenty
  DDRC = 0x3F;    //výstupy - displeje

  setb(TCCR1B,0);
  setb(TCCR1B,1);   //start čítače 1 s předděličkou 64
  setb(TCCR1B,3);   //CTC mode

  OCR1AH=0x01;    //porovnávací registry
  OCR1AL=0x39;    //0x0139 = 313 = 8 000 000 / 64 / (100 * 4) (=> 100 Hz)

  setb(TIMSK,4);   //povolení přerušení od šasovače 1
  setb(SREG,7);    //globální povolení přerušení

  while(1)
  {
     temp=gettemp();//přečtení teploty z čidla
  }
}